12.3.2021

Třídění BIOODPADU z bytových domů

Občané Hradce Králové již řadu let využívají hnědé nádoby pro ukládání biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu. Tento druh odpadu, který je následně zpracován v městské kompostárně, ovšem vzniká nejen při údržbě zeleně v zahradách rodinných domů, ale také jako odpad z kuchyní.

Jedná se zejména o slupky a další zbytky z úpravy ovoce a zeleniny, zbytky pečiva, odpad z přípravy kávy a zbytky pokrmů rostlinného původu.

Odpad z kuchyní samozřejmě produkují i občané města žijící v bytových domech. V Hradci Králové se jedná o cca 2 třetiny obyvatel města, tedy až 70 tisíc osob.

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu vznikající v těchto domácnostech končí ve většině případů ve směsném komunálním odpadu, a není tedy možné ho dále využít. V Hradci Králové se může jednat o stovky tun odpadu, který každoročně zůstává nevyužit. Vzhledem ke směrnicím stanovujícím míru recyklace odpadů a také k růstu poplatků za odstranění směsného komunálního odpadu v následujících letech (dle nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.), je nutné, aby města a obce v ČR rozšířily možnosti separace a následné recyklace využitelných odpadů pro své obyvatele.

Město Hradec Králové nabízí občanům žijícím v bytových domech možnost separovat biologický odpad rostlinného původu v souladu s platnými pravidly pro přistavování nádob. V současnosti této možnosti využívá již několik desítek bytových domů.

Dle těchto pravidel má bytový dům možnost požádat o přidělení nádob o objemu až 240 litrů na každých 10 bytových jednotek.

O přidělení nádob o adekvátním objemu mohou žádat i bytové domy s menším počtem bytových jednotek.

Služba je poskytována v rámci ročního poplatku za odpady, tedy při zachování uvedených podmínek bez dalších nákladů pro občana.

Jak na to?

Vzhledem k tomu, že odpad je následně zpracován na kompostárně, je nutné zachovat jeho čistotu, tedy zabránit kontaminaci jinými odpady. Proto nedoporučujeme umisťovat nezabezpečené nádoby na veřejně přístupná místa, kde hrozí, že do nádob budou neinformovaní občané ukládat jiné odpady, a tím dojde ke znehodnocení bioodpadu. Z toho důvodu je vhodné nádobu umístit na místo přístupné pouze pro obyvatele bytového domu, kterému byla nádoba přidělena (např. vnitroblok, vyhrazené místo v suterénu apod.). Pokud není možné toto zabezpečit, je případně možné nádobu opatřit zámkem, a klíče vydat pouze obyvatelům domu, kteří mají zájem službu využívat. Ve svozový den ovšem musí být odemčená nádoba připravena k výsypu na předem stanoveném místě přístupném pro naše svozové vozidlo.

Jak zabezpečit, aby shromažďovaný bioodpad v bytech nezapáchal?

Doporučujeme odpad v domácnosti zbytečně nehromadit a co nejčastěji ho přemisťovat do hnědé nádoby. Pokud je odpad shromažďován v sáčku nebo v jiném jednorázovém obalu, je nutné odpad z tohoto obalu vysypat volně do hnědé nádoby a obal pak vložit do odpadové nádoby k tomu určené (plasty, směsný odpad..). Ideálním řešením pro ukládání bioodpadu v domácnosti samozřejmě je opakovaně využitelný obal (miska, košík, speciální odpadkový koš, atp.)

Co patří do hnědé nádoby na bioodpad?

PATŘÍ: zbytky jídel rostlinného původu, slupky a zbytky ovoce a zeleniny, kávový odpad, zbytky obilovin, vaječné skořápky, podestýlka býložravých domácích mazlíčků (seno, sláma, piliny), košťály a celé rostliny, drcené větve, tráva a plevele, listí, dřevěný popel.

NEPATŘÍ: všechny ostatní odpady (např. směsný komunální odpad, plasty, papír, sklo, kovy, stavební odpady atd.), biologicky rozložitelný odpad živočišného původu (maso, kosti, zbytky jídel), mléčné výrobky, jednorázové pleny a další hygienické potřeby, nedopalky cigaret, jedlé oleje a tuky, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat (psi, kočky, aj.), kočkolit (všechny typy, tedy včetně biologicky rozložitelných), uhelný popel.

POZOR!

Do nádob pro ukládání bioodpadu také NEPATŘÍ rostlinné odpady v takzvaných biologicky rozložitelných sáčcích. Vzhledem k době zrání kompostu, což je v našich podmínkách maximálně 3 měsíce, se naprostá většina těchto obalů nestihne rozložit a následně negativně ovlivňují kvalitu výsledného produktu.

Výsyp nádob pro ukládání bioodpadu je na území města prováděn 1 x týdně v období březen – listopad, a 1 x měsíčně v období prosinec – únor.

Svozové dny jednotlivých druhů odpadů v konkrétní ulici lze zjistit po zadání názvu ulice v sekci Harmonogram svozu zde.

V případě zájmu o svoz bio odpadu z vašeho bytového domu kontaktujte naše zákaznické oddělení:

Tel: +420 493 646 640
E-mail: hrs@mariuspedersen.cz