1.12.2022

Svoz kuchyňského odpadu z hradeckých domácností

Od prosince 2022 bude občanům Hradce Králové k dispozici nová služba v rámci systému odpadového hospodářství města – svoz tzv. gastroodpadu, neboli odpadu z kuchyní.

Od prosince 2022 bude občanům Hradce Králové k dispozici nová služba v rámci systému odpadového hospodářství města – svoz tzv. gastroodpadu, neboli odpadu z kuchyní.

Jedná se zejména o zbytky z přípravy pokrmů rostlinného i živočišného původu, zbytky jídel a potraviny nevhodné ke spotřebě či zpracování, např. z důvodu prošlého data spotřeby.

Gastro odpad

Cílem odděleného sběru kuchyňského odpadu z domácností je snížení množství směsného komunálního odpadu z produkce města. Kuchyňský odpad je v současnosti ukládán právě do černých nádob a kontejnerů pro ukládání směsného komunálního odpadu, který je následně většinou skládkován.

Na základě opakovaných rozborů složení směsný komunálního odpadu od občanů města bylo zjištěno, že biologicky rozložitelné odpady tvoří cca 35% obsahu černých popelnic a kontejnerů. V podmínkách Hradce Králové, kdy produkce směsného komunálního odpadu od občanů činila v roce 2021 cca 16 tis. tun, se tedy jedná o cca 5 tis. tun využitelného odpadu, který je v současné době bez užitku odstraněn.

Snížení množství skládkovaných komunálních odpadů je nezbytné z důvodu nařízení vyplývajících z nového zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech platného od ledna 2021.

Sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadů z kuchyní si měli možnost vyzkoušet obyvatelé oblasti ul. Rybova a Antonína Petrofa v rámci pilotního projektu, který probíhal od října 2021 do března 2022.

V rámci pilotního projektu bylo sledováno množství a kvalita odpadu a její vliv na technologie zpracovatelského zařízení – bioplynové stanice. Vzhledem k enormnímu podílu biologicky nerozložitelných obalů (plastů, papíru, skla, kovů), které mohou způsobit poškození technologie, je nutné sbírat kuchyňský odpad na veřejných stanovištích pouze bez jakýchkoli obalů.

Na základě vyhodnocení výsledků pilotního projektu byl vedení města předložen návrh na zavedení plošného sběru kuchyňského odpadu z domácností, jehož cílem je snížení množství skládkovaných odpadů od občanů.

Kde budou veřejné nádoby rozmístěny a jak bude svoz fungovat?

Na stanovištích separace na území města bude rozmístěno 205 speciálních nádob o objemu 240 litrů, a to v sídlištní zástavbě i v zástavbě rodinných domů.

Nádoby budou umístěny na stávajících stanovištích separačních kontejnerů pro ukládání skla na celém území města takovým způsobem, aby byla zajištěna pohodlná docházková vzdálenost obyvatel bytových i rodinných domů.

Nádoby budou opatřeny těsněním pod víkem a pákovým mechanismem pro uzavření víka pro minimalizaci zápachu a výskytu škůdců.

Město společně s Hradeckými službami plánuje tuto službu podpořit zajištěním menších nádob na gastroodpad do domácností.

Svoz odpadu bude s ohledem na klimatické podmínky prováděn v četnosti 2x týdně v období květen – září a 1x týdně v období říjen – duben.

Nádoby budou přehledně označeny výrazným polepem s informacemi pro občany.

Nádoby budou volně přístupné, nebudou tedy opatřeny žádným zamykacím mechanismem.

Sběr kuchyňského odpadu na veřejných stanovištích v oblastech zástavby rodinných domů neovlivní stávající systém sběru a svozu biologicky rozložitelného rostlinného odpadu z údržby zeleně – tento odpad bude nadále svážen stávajícím způsobem dům od domu.

Přehled stanovišt naleznete zde -> Přehled stanovišť gastro odpad

Jaký odpad do nových nádob patří?

Do nových nádob na kuchyňský odpad mohou být ukládány veškeré zbytky rostlinného a živočišného původu z kuchyní, tedy zejména zbytky jídel rostlinného původu, slupky a zbytky ovoce a zeleniny, kávový a čajový odpad, zbytky obilovin, vaječné skořápky, košťály a celé rostliny, zbytky jídel živočišného původu (maso, mléčné výrobky, vejce, tuky), zbytky pokrmů a potravin nevhodných ke spotřebě a potraviny s prošlou lhůtou spotřeby.

Z důvodu zachování čistoty materiálu s ohledem na jeho další zpracování je zakázáno do nádob ukládat odpady v jakýchkoliv obalech. Na většině stanovišť, kde budou umístěny nádoby pro ukládání kuchyňského odpadu, se zároveň nacházejí kontejnery pro další odděleně soustřeďované odpady (sklo, papír, plast, kov), prázdný obal od potravin nevhodných ke spotřebě tedy lze po uložení obsahu do nádoby na gastroodpad uložit do příslušné nádoby dle druhu materiálu, ze kterého je obal vyroben (sklo, plast, papír, kov).

Prosíme občany města, aby předcházeli vzniku odpadů a odpady, které ve své domácnosti vyprodukují důsledně třídili a pomohli tak chránit životní prostředí v souladu s legislativou.

Děkujeme za spolupráci.