17.9.2021

Sběr BIO ODPADU a GASTRO ODPADU na sídlištích již od října!

Cílem pilotního projektu je nabídnout obyvatelům bytové zástavby možnost třídění biologicky rozložitelných odpadů a tím dosáhnout zvýšení míry recyklace a snížení množství zbytkových odpadů z produkce města. Záměr vychází z principu oběhového hospodářství a z cílů k minimalizaci skládkování a spalování komunálních odpadů.

1. Úvod

Biologicky rozložitelné odpady jsou využitelnou složkou komunálních odpadů z produkce obyvatel města.

Na základě opakovaných rozborů vzorků směsného komunálního odpadu ze sídlištní zástavby bylo zjištěno, že biologicky rozložitelný odpad tvoří zhruba 20 – 25% celkové hmotnosti tohoto odpadu, tedy řádově jednotky tisíc tun odpadu za rok. Jejich využití jako součásti zbytkového odpadu je komplikované, drahé a českou legislativou zatím nepodporované. Zbytkové odpady s katalogovým číslem 200301 - Směsný komunální odpad jsou odstraňovány uložením na skládku.

Separace využitelných složek komunálního odpadu a snížení podílu zbytkového odpadu je v souladu s přijatou Strategií pro nakládání s odpady města Hradec Králové pro období 2020 – 2030, a je tedy v zájmu městského systému nakládání s odpady, a v souladu s platnou legislativou, tj. zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. Tento projekt navazuje na velmi úspěšný systém „Třídíme v Hradci“, který je zaměřen na zástavbu rodinných domů.

Biologicky rozložitelný odpad je dle složení, způsobu jeho zpracování a následného využití rozdělen na 2 druhy:

Popis odpadu: 1. Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu – tzv. BIO ODPAD
Katalogové číslo odpadu: 200201 Biologicky rozložitelný odpad
Způsob zpracování: Kompostování
Výsledný produkt Kompost
Zpracování: Kompostárna Hradec Králové
Popis odpadu: 2. Ostatní biologicky rozložitelný odpad – tzv. GASTRO ODPAD (včetně odpadů živočišného původu a potravin s prošlým datem spotřeby včetně obalů)
Katalogové číslo odpadu: 200108 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
Způsob zpracování: Anaerobní digesce
Výsledný produkt: Bioplyn
Zpracování: Bioplynová stanice Rybitví

Pro pilotní projekt sběru biologicky rozložitelných odpadů byly vybrány oblasti bytové zástavby v Hradci Králové:

Oblast Počet nádob na BIO ODPAD Počet nádob na GASTRO ODPAD
Antonina Petrofa 8 8
Rybova 12 12
Celkem ks 20 20

2. Pilotní projekt

Předpokládané trvání projektu: říjen 2021 - březen 2022 (6 měsíců)

2.1. BIO ODPAD – POUZE ROSTLINNÉHO PŮVODU

Popis projektu:

 • Cílem projektu je ve vybrané oblasti zapojit do sběru rostlinného bioodpadu co nejvyšší počet obyvatel. Za tímto účelem byly v průběhu roku 2020 testovány různé druhy biologicky rozložitelných obalů (sáčků), přičemž byl vybrán nejvhodnější typ, u kterého bylo potvrzeno, že k jeho rozkladu dochází v době potřebné pro dokončení procesu výroby kompostu (do 3 měsíců).
 • Předpokládané složení odpadu v bytové zástavbě: zbytky jídel rostlinného původu, slupky a zbytky ovoce a zeleniny, kávový odpad, zbytky obilovin, vaječné skořápky, podestýlka býložravých domácích mazlíčků (seno, sláma, piliny), košťály a celé rostliny, květiny, atp.
 • Pro sběr odpadu jsou využívány speciální nádoby hnědé barvy o objemu 120 - 1100l.

Nádoba 140l. pro ukládání BIO odpadu rostlinného odpadu – ilustrační snímek

 • Svoz bude prováděn v četnosti 1x týdně, kromě období prosinec – únor, kdy bude svoz prováděn v rámci zimního režimu 1x za 4 týdny.
 • Z důvodu zachování čistoty materiálu bude zakázáno ukládat do nádob odpady v jiných obalech, než schválených kompostovatelných sáčcích, které do pilotního projektu dodáme.
 • Zvýšení míry třídění bude podpořeno distribucí speciálních obalů pro ukládání odpadu v domácnostech pro usnadnění manipulace a eliminace negativních vlivů (zápach, hmyz).
 • V rámci pilotního projektu budou občanům bezplatně poskytnuty biologicky rozložitelné sáčky o objemu 10 litrů, jejichž rozložitelnost byla v průběhu roku testována na kompostárně. Obaly budou nezaměnitelně označeny logem a textem.
 • Použití jiných obalů, včetně „biologicky rozložitelných“ obalů od jiných dodavatelů či výrobců, bude zakázáno z důvodu jejich neznámého složení a doby rozložitelnosti. (Poznámka: některé výrobky prezentované jako kompostovatelné mohou mít charakter oxo-plastů, při jejichž rozkladu se do životního prostředí uvolňují mikroplasty, anebo mají takovou strukturu, která neumožní jejich rozklad v časovém úseku běžného kompostovacího procesu).
 • Zájemci si zároveň mohou individuálně zakoupit nádoby pro ukládání BIO ODPADU v domácnosti o objemu 10l za cenu 150,- Kč vč. DPH, při výběru ze 2 typů (plná, perforovaná).

Nádoba 10 pro ukládání BIO odpadu rostlinného odpadu – ilustrační snímek

Nádoba 10l. pro ukládání BIO odpadu rostlinného odpadu v domácnosti s vloženým biologicky rozložitelným sáčkem – ilustrační snímek

Biologicky rozložitelné sáčky občanům poskytnou Hradecké služby v rámci pilotního projektu bezplatně.

Sáčky budou občanům k dispozici v zákaznickém centrum Bratří Štefanů 990, a také v ostatních provozovnách Hradeckých služeb (sběrné dvory U Labe, Temešvár, Na Brně, kompostárna letiště).

2.2. GASTRO ODPAD - ostatní biologicky rozložitelný odpad – POUZE ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU

Popis projektu:

 • Na území města je dosud svážen pouze ze stravovacích zařízení - jídelny, restaurace.
 • Občané města v současné době nemají možnost tento odpad třídit.
 • Předpokládané složení odpadu v bytové zástavbě: zbytky jídel živočišného původu (zbytky z úpravy masa, mléčné výrobky, vejce, tuky), zbytky pokrmů a potravin nevhodných ke spotřebě, potraviny s prošlou lhůtou spotřeby.
 • Pro sběr odpadu budou využívány speciální nádoby o objemu 120l:

Nádoba 120l. pro ukládání GASTRO odpadu – ilustrační snímek

 • Svoz bude prováděn v četnosti 1x týdně.
 • Nádoby budou řádně a přehledně označeny, aby nedocházelo k záměně s nádobou pro ukládání BIO ODPADU rostlinného původu.
 • Víko nádoby je opatřeno těsněním s pákovým mechanismem, který drží víko pevně zavřené za účelem snížení zápachu.
 • Díky technologii využívané na bioplynové stanici v Rybitví je výhodou možnost ukládání potravin včetně obalů (plast, tetrapack, papír).
 • Odpady mohou být do sběrných nádob ukládány volně, nebo v obalech (plast, papír).
 • Na vybraná stanoviště separace budou umístěny nádoby o objemu 120 litrů.
 • Zájemci si mohou individuálně zakoupit nádoby pro ukládání bio odpadu o objemu 10 litrů za cenu 150,- Kč vč. DPH v zákaznickém centru Hradeckých služeb v ul. Bratří Štefanů.

3. Závěr

Množství a kvalita odpadů ve vybraných oblastech bude v průběhu projektu monitorována, následně bude vyhodnocena efektivita, tj. množství separovaného odpadu v porovnání s finanční náročností.

Předpokladem je snížení množství zbytkového odpadu, což je v souladu se směrnicemi EU a novou českou odpadovou legislativou, která ekonomicky motivuje města a obce k průběžnému snižování produkce zbytkového odpadu a současně jim ukládá zvyšovat míru separace komunálních odpadů (v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60%, v kalendářním roce 2030 a následujících letech alespoň 65% a v kalendářním roce 2035 a následujících letech alespoň 70% z celkového množství komunálních odpadů).

Na základě výsledků tohoto pilotního projektu může být následně upraven systém odpadového hospodářství Statutárního města Hradce Králové.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte:
e-mail: hrs@mariuspedersen.czTel.: 493 646 640

Děkujeme za spolupráci, která bude přínosem pro plánování budoucího rozvoje odpadového hospodářství Hradce Králové.