22.3.2017

Výsledky projektu „Třídíme v Hradci“ za období roku 2016

Projekt optimalizace třídění odpadů s názvem „Třídíme v Hradci“ již za prvních 9 měsíců plně splnil očekávání, která do něj byla vkládána. Významným způsobem přispěl k zvýšení míry vytřídění odpadů a to přesto, že se prozatím týká pouze cca 25 tisíc obyvatel města žijících v cca 8 tisících nemovitostech s jednou až dvěma bytovými jednotkami.

Tabulka č. 1 – demografické údaje

U obyvatel rodinných domů zahrnutých do projektu došlo o proti průměru posledních 5 let k navýšení množství vytříděných papírů o 20,8%, u plastů o 61,8% a biologicky rozložitelného odpad o 14,72%. Zároveň došlo k významnému snížení netříděného (směsného) odpadu a to o úžasných 51,6%.

Tabulka č. 2 – výsledky projektu za rok 2016 u zástavby rodinných domů

 

 Přestože je projekt uplatňován pouze u vybrané zástavby s rodinnými domy, v kterých žije cca 27% obyvatel města, jeho vliv na celkovou produkci odpadů je velmi významný. Za očekáváním zůstal pouze v množství vytříděného papíru, který ovlivňuje např. cena výkupu papíru ve sběrnách, menší množství přistavených nádob než u plastu, či měsíční interval svozu, který způsobuje horší orientaci obyvatel při přistavení nádoby k vyprázdnění.

Tabulka č. 3 – srovnání celkové produkce města Hradec Králové u vybraných odpadů v letech 2015 a 2016 (zahrnuje veškeré občanské nádoby na území města)

  

V rámci projektu je prováděn dlouhodobý výzkum vývoje skladby komunálního odpadu. Tento výzkum prozatím potvrzuje, že i při zvýšeném třídění odpadů směsný komunální odpad nadále obsahuje významná množství využitelných odpadů, které jdou dále třídit.

Tabulka č. 4 – výsledky rozborů složení směsného odpadu v roce 2016

 

Je tedy dále nutné hledat další nástroje k tomu, aby obyvatelé města změnili své návyky a přístup k třídění odpadů a došlo k dalšímu snižování produkce netříděných odpadů. Vzhledem k rostoucí životní úrovni obyvatelstva a konzumnímu způsobu života je nereálné očekávat významný pokles celkové produkce odpadů. Proto je nutné důsledně trvat na maximální možné míře vytřídění odpadu a vytvářet k tomu vhodné podmínky a prostředí. Tyto podmínky musí zahrnovat nejen technické možnosti a organizační opatření, ale také vhodný a vyvážený mix motivace obyvatel, t.j. nejen zachování nízkých plateb, ale také kontroly a sankce či restrikce za nedodržování stanovených pravidel.